Đáp án các bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và tỉ lệ kép